KUP RZR PRO XP ULTIMATE I ODBIERZ OUTLAW 70 ZA 1 ZŁ REGULAMIN

Promocja “Kup RZR Pro XP Ultimate i odbierz Outlaw 70 za 1 zł ” – regulamin (dalej jako: „Regulamin”).

1. ORGANIZATOR

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki promocji konsumenckiej produktów marki POLARIS (dalej jako: „Promocja”) organizowanej przez firma „Polonia Cup” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
, z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Łowieckiej 121, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000792771, NIP: 6452561361, REGON: 38374362600000, zwaną dalej POLONIA CUP

1.2. Promocja będzie dostępna w Autoryzowanych Salonach Polaris na terenie Polski.

1.3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i bezpłatne.

1.4. Fundatorem Promocji jest Organizator.

 

2. UPRAWNIENIE DO UDZIAŁU W PROMOCJI

2.1. Promocja jest dostępna dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych w dniu skorzystania z Promocji.

2.2. Uczestnicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że są uprawnieni do skorzystania
z Promocji i może być wymagany dowód tego uprawnienia, jak i może nastąpić wstrzymanie skorzystania z promocji do momentu wykazania Organizatorowi całkowitego spełnienia wymaganych kryteriów.

 

3. JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI  I UZYSKAĆ TOWAR PROMOCYJNY

3.1. Promocja trwa w okresie od 8 maja 2024 r. do wyczerpania puli towarów objętych Promocją. Organizator poinformuje o zakończeniu Promocji na stronie www.polarisatv.pl.

3.2. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie klienci Autoryzowanych Salonów Polaris, którzy zakupią, w czasie trwania promocji, pojazd RZR PRO XP Ultimate z wyprzedaży rocznika 2023 (https://www.polarisatv.pl/pojazd/rzr-pro-xp-ultimate/)

3.3. Promocyjna cena towaru promocyjnego – Outlaw 70 (https://www.polarisatv.pl/pojazd/outlaw-70/) wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty brutto).

3.4. Uczestnik, który zakupił Towar promocyjny w Autoryzowanym Salonie Polarisa będzie uprawniony tylko do jednorazowego skorzystania z Promocji w ramach danego zamówienia, przy czym Uczestnicy mają możliwość skorzystania z Promocji wielokrotnie, w osobnych zamówieniach uzyskując tym samym obniżoną cenę Towaru promocyjnego dla każdego
z odrębnych zamówień.

3.5. Skorzystanie przez Uczestnika z prawa zwrotu niewadliwego, zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach Promocji zgodnie z zasadami zwrotów i wymian w Autoryzowanym Salonie Polarisa oznacza odstąpienie Uczestnika od Promocji, co oznacza, że zwrot możliwy jest jedynie pod warunkiem, że Uczestnik jednocześnie zwraca Produkt wraz z Towarem promocyjnym. W przypadku zwrotu Produktu, dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w Autoryzowanym Salonie Polarisa w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Uczestnik otrzyma zwrot środków w tej samej formie, w której nastąpiła płatność za zwracany/e Produkt/y, w kwocie równej cenie uiszczonej przez Uczestnika za ten Produkt.

3.6. Organizator nie będzie oferował żadnej alternatywy dla Towaru promocyjnego (nie będzie możliwości wypłaty jego równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.)

 

4. DANE OSOBOWE

4.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – „Polonia Cup” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą
w Tarnowskich Górach przy ul. Łowieckiej 121 (dalej również jako: „Administrator”).

4.2. Z Administratorem (Organizatorem) możesz skontaktować się pod adresem
e-mail: infopolaris@poloniacup.pl

4.3. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”)
w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

4.3.1. w celu organizacji Promocji i obsługi zamówień promocyjnych, a także obsługi Uczestników, wydania i dostarczenia Towarów promocyjnych, obsługi reklamacji dotyczących Promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na organizacji Promocji i obsługi zamówień promocyjnych oraz Uczestników, wydania Towarów promocyjnych, obsługi reklamacji dotyczących Promocji) przez czas organizacji Promocji oraz kolejne trzy lata od daty zakończenia Promocji lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

4.3.2. w celach marketingowych, analitycznych, statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na budowaniu wizerunku
i promocji Administratora) przez czas trwania Promocji oraz kolejnych trzech lat od daty publikacji skorzystania z Promocji lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

4.3.3. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, w związku z obsługą Uczestników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) przez czas trwania Promocji, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych obowiązków Administratora;

4.3.4. w celu dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej, polegającego na obronie praw), przez czas trwania Promocji, a po tym czasie przez okres wyznaczony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie.

4.4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty związane z obsługą Promocji: kurierzy, Poczta Polska, ubezpieczyciele, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych oraz portale społecznościowe, z czym może być związany transfer danych osobowych do państwa trzeciego; podmioty te gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie m.in. do stosowania tzw. Standardowych Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską czego Uczestnik jest świadomy
i dobrowolnie to akceptuje.

4.5. Administrator (Organizator) nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym w oparciu o profilowanie.

4.6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym), jest jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji oraz otrzymania Towaru promocyjnego.

4.7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do dotyczących Uczestnika danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych. W przypadku żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w trakcie trwania Promocji, Uczestnik nie będzie mógł z niej skorzystać.

4.8. Uczestnikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.9. Administrator (Organizator) nie podejmuje wobec Uczestników zautomatyzowanych decyzji ze skutkiem prawnym.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Reklamacje związane z Promocją powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty skorzystania z Promocji (decyduje data wysłania reklamacji) na adres mailowy: infopolaris@poloniacup.pl lun na adres siedziby Polonia Cup. Nadanie przesyłki z korespondencją reklamacyjną
w urzędzie pocztowym lub u innego operatora w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym oznacza dochowanie wyznaczonego terminu.

5.2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane przez Organizatora, ale Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

5.4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz numer dowodu zakupu (paragon lub faktura) wystawionego przez Autoryzowany Salon Polaris

5.5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie
w zależności od formy jej złożenia (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5.6. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.

5.7. W przypadku sporu w zakresie przebiegu i realizacji Promocji, w tym w zakresie decyzji Organizatora, Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania sądowego.

 

6. INFORMACJE OGÓLNE

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia Promocji wynikające z działania siły wyższej.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać pogarszać sytuacji prawnej Uczestników, w szczególności praw nabytych do daty wprowadzenia zmian.

6.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne na mocy prawa, decyzji, nakazu lub rozporządzenia jakiegokolwiek rządu, lub w wyniku ostatecznego orzeczenia właściwego sądu, nieważność taka nie będzie mieć wpływu na wykonalność pozostałych postanowień, które nie zostały uznane za nieważne.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

6.5. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888).

6.6. Promocja i niniejsze warunki będą podlegały prawu polskiemu, a wszelkie spory będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zgoda

5 + 11 =

Kliknij poza pasek aby się schował
Porównaj